Privacybeleid

De informatie op deze website (www.northernlightshottubs.com) of die u verkrijgt via deze website, evenals alle andere inhoud die u leest, wordt louter ter informatie verstrekt. De informatie op deze website mag nooit worden opgevat als het verstrekken van advies van welke aard dan ook. Deze site bevat algemene informatie. UNIMARK BV zal de informatie op deze website zo goed mogelijk en met regelmatige tussenpozen controleren en bijwerken.

UNIMARK BV mag de website daarom naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. UNIMARK BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van haar website.

Verder kan UNIMARK BV niet instaan voor de juistheid, adequaatheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie of het materiaal op deze website of de websites waarnaar verwezen wordt, inclusief de betrouwbaarheid of integriteit van hun bronnen.

UNIMARK BV kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de toegang, de raadpleging of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina’s en publicaties op deze website, of via het gebruik van interactieve toepassingen in geval van opzet of grove fout.

UNIMARK BV geeft geen garantie voor de beveiliging van de website en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de website.

Op bepaalde delen van de website kunnen links naar websites van derden staan. Het staat u vrij deze websites te bezoeken en de inhoud ervan te raadplegen. Deze disclaimer is echter alleen van toepassing op de website waarop deze is gepubliceerd. UNIMARK BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of veiligheidsintegriteit van andere sites. UNIMARK BV controleert deze andere sites niet en u dient zich ervan bewust te zijn dat deze hun eigen, afwijkende disclaimer kunnen hebben.

De informatie, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan UNIMARK BV of aan derden. U dient zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten. Deze informatie en dit materiaal mag niet worden gedistribueerd, gereproduceerd, verkocht of overgedragen in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van UNIMARK BV.

Persoonlijke gegevens

Deze website verzamelt uw persoonlijke gegevens door registratie van de gegevens die u verstrekt via het registratieformulier op deze site. Door ons deze persoonsgegevens via deze site te verstrekken, aanvaardt u dat deze gegevens worden verwerkt door UNIMARK BV, die verantwoordelijk is voor de verwerking en onderworpen is aan de naleving van de Belgische privacywetgeving, met het oog op en in het kader van de dienstverlening voor deze website. UNIMARK BV zal deze informatie niet aan derden verstrekken, behalve voor zover er een wettelijke of contractuele verplichting of een legitiem belang in dit verband bestaat.

U kunt te allen tijde uw recht uitoefenen om toegang te krijgen tot persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om deze gegevens te corrigeren en, indien nodig, om deze gegevens te verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens door een aanvraagformulier met een kopie van uw identiteitskaart, paspoort of ander identiteitsbewijs te sturen naar info@unimark.be. U kunt zich ook op elk gewenst moment kosteloos en zonder verdere uitleg afmelden voor elke direct-marketingcampagne.

We gebruiken de juiste industriële normen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen bij het opslaan, gebruiken en delen van de informatie die u aan UNIMARK BV verstrekt, maar geen enkele website is 100% veilig, dus we raden u aan om de juiste maatregelen te nemen om uzelf te beschermen, waaronder bijvoorbeeld het vertrouwelijk houden van alle gebruikersnamen en wachtwoorden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de website beter of efficiënter te laten werken en om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Er wordt bijvoorbeeld een taalcookie gebruikt om de taalvoorkeuren van de bezoeker te onthouden.

Deze disclaimer treedt in werking vanaf 13 oktober 2021. UNIMARK BV behoudt zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht en op ieder moment te wijzigen, aan te passen, te verwijderen of aan te vullen. U dient deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste versie van dit beleid.

UNIMARK BV, Breevenstraat 43, 2880 Bornem, België – BTW BE 0478.500.406