Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied
1.1 Op alle verkopen, werkzaamheden en diensten met betrekking tot de levering en eventuele buitenmontage van hot tubs en sauna’s zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Andere voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Wij behouden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met onze economische en juridische behoeften. Behoudens uw schriftelijk protest treden de nieuwe voorwaarden binnen 5 werkdagen na bekendmaking in werking.
1.4 De eventuele ongeldigheid en/of niet-afdwingbaarheid van (een deel van) een bepaling(en) van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de toepasselijkheid van de overige bepalingen.
2. Aanbiedingen – Orderbevestiging
2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend voor ons. De overeenkomst komt pas tot stand na betaling van een voorschot door de afnemer of schriftelijke opdrachtbevestiging door ons.
2.2 De klant is onherroepelijk gebonden aan de inhoud van de orderbevestiging indien hij niet binnen 8 dagen na dagtekening schriftelijk per aangetekende brief bezwaar maakt tegen de inhoud daarvan. Daarna – en ook in geval van uitvoering vóór het verstrijken van voornoemde termijn – kunnen de bestellingen door de klant niet meer worden gewijzigd of geannuleerd dan in onderling overleg met ons en tegen volledige vergoeding van de reeds gemaakte kosten en/of verrichte diensten.
3. Verstrekken van gegevens
3.1 De klant is verplicht ons alle gegevens te verstrekken die nodig zijn om de levering en plaatsing naar behoren uit te voeren. De klant draagt er zorg voor dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn.
3.2 Wij behouden ons het recht voor de uitvoering van de levering en plaatsing op te schorten totdat de klant aan deze verplichting heeft voldaan.
3.3 De klant is verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Levering en plaatsing
4.1 De aan de klant meegedeelde leveringstermijn is slechts indicatief en de effectieve leveringstermijn kan ervan afwijken.
4.2 Overschrijding van deze termijn kan nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst door de klant, opschorting of niet-betaling van de overeengekomen prijs of schadevergoeding.
4.3 De tijdelijke opschorting van de levering of installatie wegens overmacht heeft van rechtswege en zonder schadevergoeding een verlenging van de leveringstermijn tot gevolg voor de duur van de overmacht.
4.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het niet of niet tijdig uitvoeren van de levering of installatie in geval van overmacht. Onder overmacht moeten omstandigheden worden verstaan die bij het sluiten van het contract niet te voorzien waren en die zich buiten onze controle voordoen, wanneer ze een ernstige belemmering vormen voor de uitvoering van het contract. Deze omstandigheden omvatten: oorlog en oproer, natuurverschijnselen, overheidsmaatregelen, stakingen, confiscaties, arbeidsgeschillen, brand, tekort aan transportmiddelen, uitzonderlijke verkeersstoringen, panne van uitrusting, beperkingen in energieverbruik, onwerkbaar weer, machinebreuk, ziekte, fouten of vertragingen te wijten aan onze leveranciers of onderaannemers, …
4.5 De klant moet ervoor zorgen dat de levering kan plaatsvinden en dat de installatie onmiddellijk kan beginnen. Bij gebreke hiervan zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die onder meer voortvloeien uit het tijdverlies aan de klant worden aangerekend, zonder voorafgaande ingebrekestelling.
4.6 Indien tijdens de installatie en/of het testen van de installatie blijkt dat deze onmogelijk is – hetzij als gevolg van aan ons onbekende omstandigheden, hetzij als gevolg van enige overmacht – behouden wij ons het recht voor op volledige vergoeding van de reeds uitgevoerde werkzaamheden of gemaakte kosten.
5. Leveringskosten en risico tijdens transport
5.1 De levering van bestelde goederen geschiedt voor rekening en risico van de klant. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport van de goederen en/of installatie.
5.2 De klant staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming en is verplicht alle kosten en schade te vergoeden die zouden ontstaan als gevolg van een slechte bereikbaarheid of onbereikbaarheid van de plaats van levering.
6. Prijs
6.1 Alle door ons opgestelde offertes bevatten slechts richtprijzen in die zin dat indien zich na de offerte of het sluiten van de overeenkomst en vóór de levering of installatie wijzigingen in prijsbepalende factoren voordoen, de prijs uit de offerte of de overeenkomst kan worden herzien, zelfs indien de kostprijsverhoging reeds voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst.
6.2 Onder prijsbepalende factoren worden in ieder geval begrepen prijsstijgingen als gevolg van stijging van kosten en/of arbeidsomstandigheden, van verzekeringspremies, van valuta- en/of wisselkoersen, vrachttarieven, prijzen van materialen, prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten of overheidslasten, alsmede al die gevallen waarin externe omstandigheden prijsstijgingen veroorzaken.
6.3 De prijzen op de offertes en bestelbon hebben geen bewijskracht ten opzichte van de prijs op de factuur. De prijs op de factuur is de uiteindelijk te betalen prijs.
7. Betaling
7.1 Facturen en eventuele voorschotnota’s dienen uiterlijk twee weken na factuurdatum door de klant te worden voldaan. Betaling dient contant of per bankoverschrijving te geschieden op ons rekeningnummer zoals vermeld op de factuur. Alle betalingen dienen te geschieden in EURO.
7.2 Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 1% per maand van het niet-betaalde factuurbedrag. Bovendien is in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 100 EUR.
8. 8. Risico- en eigendomsovergang
8.1 Het risico van vernietiging van de te leveren en te installeren zaken gaat onmiddellijk bij aanvang van de overeenkomst over op de klant. Met betrekking tot goederen die aan ons zijn toevertrouwd om mee/aan te werken, blijft het risico van beschadiging of vernietiging van deze goederen bij de klant.
8.2 Wij behouden ons de eigendom van de geleverde en de te leveren zaken voor, totdat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
8.3 De betalingsverplichtingen van de afnemer bestaan uit betaling van de overeengekomen prijs, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden in verband met de levering of installatie of vorderingen wegens tekortkomingen aan de zijde van de afnemer. De klant is verplicht ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten zouden doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
8.4 De geleverde of geïnstalleerde zaken kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande ingebrekestelling, door ons worden teruggevorderd zolang de afnemer niet aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
8.5 In geval van een beroep op het eigendomsvoorbehoud wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd, onverminderd ons recht op vergoeding van schade, onder meer bestaande uit winstderving en andere bedrijfsschade.
9. Aanvaarding
9.1 De klant is verplicht de goederen en diensten bij ontvangst te controleren op overeenstemming met de overeenkomst en eventuele gebreken. Na ontvangst van de goederen/voltooiing van de werken en de inspectie door de klant op dat ogenblik van de goederen en/of werken, worden geen klachten meer aanvaard voor zichtbare gebreken en/of zichtbare niet-conformiteit.
9.2 Klachten van de klant betreffende verborgen niet-conforme levering en/of verborgen gebreken kunnen ons enkel per aangetekend schrijven worden gemeld binnen een termijn van 10 werkdagen. Deze brief dient tevens een gedetailleerde opsomming te bevatten van de gebreken en/of het gebrek aan overeenstemming.
9.3 Na het verstrijken van deze termijn en/of bij gebrek aan de gedetailleerde opsomming en uitleg vermeld in artikel 9.2. van deze algemene voorwaarden, worden de werken geacht volledig te zijn aanvaard.
10. 10. Garantie en aansprakelijkheid
10.1 Voor consumenten geldt de wettelijke garantietermijn zoals opgenomen in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen. Voor niet-consumenten loopt de garantieperiode gelijk met de periode die door onze leveranciers wordt gegarandeerd.
10.2 Wij garanderen de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde goederen. De daadwerkelijke levensduur kan echter niet worden gegarandeerd.
10.3 Onze garantieverplichting omvat uitsluitend het kosteloos herleveren of repareren van die (onderdelen van) zaken die tijdens de garantieperiode defect zijn geraakt. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het herstel van door de klant geleden voorzienbare, directe en persoonlijke schade, met uitsluiting van alle indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten en winst, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, bijkomende kosten,….. Onze aansprakelijkheid is in dergelijke gevallen altijd beperkt tot het bedrag dat door onze aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de order, of tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft in het geval dit afzonderlijk op de betreffende factuur is vermeld.
10.4 Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade voor zover de klant bewijst dat de gebrekkige levering of installatie aan onze schuld te wijten is. Wij zijn dus niet aansprakelijk als de schade onder andere is veroorzaakt door gebruik in strijd met de instructies, door eigen reparaties of wijzigingen, door fouten/onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die ons door de klant zijn verstrekt, voor schade waarvan de oorzaak niet door de klant kan worden aangetoond en alle andere gevallen waarin onze schuld niet onomstotelijk vaststaat.
10.5 De aan ons toerekenbare schade dient te worden hersteld in natura, door vervanging of herstel. Wanneer herstel in natura onmogelijk is of een onredelijke werklast voor ons met zich meebrengt, wordt schadevergoeding betaald met inachtneming van de in dit artikel genoemde beperkingen.
10.6 Het bestaan van gebreken schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
10.7 De klant dient ons in staat te stellen de klacht te onderzoeken en dient derhalve alle medewerking te verlenen.
11. Bezwaar tegen wanprestatie en beëindiging
11.1 In geval van niet-betaling van tussentijdse facturen zijn wij niet gehouden tot verdere uitvoering van de overeenkomst.
11.2 Faillissement van de klant, maakt dat de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling wordt ontbonden. In dat geval behouden wij ons het recht voor de onbetaalde goederen onmiddellijk terug te nemen, onverminderd de vordering tot schadevergoeding en vergoeding van gemaakte kosten. Elke laattijdige betaling heeft tot gevolg dat alle openstaande bedragen onmiddellijk en integraal opeisbaar worden.
11.3 Zodra de bestelling door de klant is geplaatst en door ons is aanvaard, kan de klant de overeenkomst niet meer ontbinden, tenzij hij alle door ons reeds gemaakte kosten en uren vergoedt. Daarnaast is de klant een annuleringsvergoeding verschuldigd van 20% van het volgens de overeenkomst te betalen bedrag.
12. Bevoegdheidsclausule en toepasselijk recht Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden uitsluitend beslecht door de rechtbanken van Mechelen – als plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan – door toepassing van het Belgisch recht.